ชื่อ - นามสกุล :นายสุนทร บุพศิริ
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ที่อยู่ :144 ม.17 ต.อากาศ อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร 47170
Telephone :0817490749
Email :-
กลุ่ม / แผนก : งานส่งเสริมกิจการนักเรียน
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้าระดับชั้น
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานฯ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี