ชื่อ - นามสกุล :นางอรุโณทัย จงใจภักดิ์
ตำแหน่ง :พนักงานราชการ
หน้าที่หลัก :งานสารบรรณ
ที่อยู่ :โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา สพม.เขต 23
Telephone :-
Email :-
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานบุคคล
หน้าที่ในกลุ่ม : งานสารบรรณ
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
หน้าที่ในกลุ่ม : ปฏิบัติการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ