ชื่อ - นามสกุล :นายอรรณพชัย พรมแสง
ตำแหน่ง :รักษาการหัวหน้างานนักการภารโรง
หน้าที่หลัก :นักการภารโรง
ที่อยู่ :โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา สพม.เขต 23
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ลูกจ้างประจำ
หน้าที่ในกลุ่ม : นักการภารโรง