ชื่อ - นามสกุล :นางรุ่งนภา ฝูงที
ตำแหน่ง :แม่บ้าน
หน้าที่หลัก :แม่บ้าน
ที่อยู่ :โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา สพม.เขต 23
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ลูกจ้างชั่วคราว
หน้าที่ในกลุ่ม : แม่บ้าน