ชื่อ - นามสกุล :นายมานา ชื่นใจ
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการ
หน้าที่หลัก :ครูดนตรีสากล/Webmaster
ที่อยู่ :โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา สพม.เขต 23
Telephone :
Email :manac8@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้างานดุริยางค์โรงเรียน
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูผู้สอนดนตรีสากล