178167373_3892356724216054_3743636272801113381_n

โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เปิดสอนตั้งแต่ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6

ข่าวสารต่างๆ

นายไพรัตน์ แดนขนบ

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์

หลักสูตรห้องเรียนพิเศษ

ภาพกิจกรรม

เพจข่าวสารต่าง ๆ ในโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart