ทำเนียบผู้บริหาร

1. นายคำสิงห์ ศรีสำราญ พ.ศ.2514-2515
2. นายชัชวาลย์ คำไชยราษฎร์ พ.ศ.2515-2517
3. นายปิยะ สีหาคม พ.ศ.2517-2528
4. นายณรงค์ศักดิ์ คิดโสดา พ.ศ.2528-2529
5. นายบวร สุวรรณธาดา พ.ศ.2529-2532
6. นายเจน บุญยารมย์ พ.ศ.2532-2535
7. นายสุวัชรชัย ไชยเชษฐ์ พ.ศ.2535-2541
8. นายอดิศักดิ์ สุคำพุธ พ.ศ.2541-2543
9. นายปริญญา อินทรวิศิษฎ์ พ.ศ.2543-2545
10. นายประยงค์ บุญมา พ.ศ.2545-2554
11. นายยงค์ยุทธ เขื่อนขันธ์ พ.ศ.2554-2559
12. นายเกษา โคตรชมภู พ.ศ.2559-2561
13. นายเอกชัย บุตรแสนคม (ดร.) พ.ศ.2561- 2564
14. นายจำรัส  พิมพา พ.ศ.2564-2565
15. นายไพรัตน์  แดนขนบ ปัจจุบัน

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart