หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มุ่งพัฒนาผู้เรียน เจียระไนอัจฉริยภาพ ก้าวล้ำเทคโนโลยี มีทักษะกระบวนการคิด การแก้ปัญหา มุ่งสู่มาตรฐานสากล

ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์แก้ปัญหา ก้าวล้ำเทคโนโลยี ก้าวทันกระแสโลกาภิวัฒน์ และมีความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์สู่มาตรฐานสากล

1. มีนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ชั้นละ 40 คน
2. ส่งครูอาจารย์อบรมเพิ่มพูนความรู้เพื่อสอนกลุ่มนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ จำนวน 12 คน
3. นักเรียนทุกระดับชั้นมีคะแนนสอบกลางภาคเรียนได้คะแนนเกินครึ่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
4. นักเรียนทุกคนผ่านการประเมินการสอบปลายภาคเรียน
5. นักเรียนสามารถใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์วางแผนแก้ปัญหาได้

Department of Sciences

To provide a place of excellence where students can achieve full potential in their academic, creative, personal, physical and moral development to become leaders in a global communities.

To develop and enhance students’ scientific skills including planning, information gathering, processing, problem solving, and reporting through the designated coursework.

1. To set up and provide a classroom and special support for 40 students who are gifted in science.
2. To provide external supports to science instructors to improve their teaching and scientific skills.
3. To help all students pass midterm and final exam with the passing grade of 50.
4. To help all students use proper scientific skills to solve real life problems.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart