วิสัยทัศน์โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา

โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา  มีการบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ  สืบสานวัฒนธรรมไทโย้ย  สู่มาตรฐานสากล ภายในปีการศึกษา 2565

พันธกิจ

1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาตามระบบคุณภาพ
2. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการเรียนการสอนให้มีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล
3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นผู้นำ  มีความรู้ ความสามารถและใช้การวิจัย สื่อนวัตกรรมในการพัฒนาผู้เรียน ๔. พัฒนานักเรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก คือ เป็นเลิศวิชาการ สื่อสารได้อย่างน้อย ๒ ภาษา ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก

กลยุทธ์

1. พัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล
2. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
3. พัฒนาระบบบริหารการจัดการด้วยระบบคุณภาพ
4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีให้ทันสมัยก้าวไกลอย่างสร้างสรรค์

นโยบายของโรงเรียน

1. น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาขับเคลื่อนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา
2. พัฒนาโครงสร้างระบบการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
3. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ
4. ส่งเสริมให้โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมพื้นฐานหลัก ๑๒ ประการ
5. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สูงขึ้น
6. พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล
7. พัฒนาสภาพแวดล้อมอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียน การสอนและบริการชุมชน
8. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
9. เร่งรัดป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาภายใต้ยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
10. ส่งเสริมดนตรี กีฬา นันทนาการและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

เป้าประสงค์ (Goals)

เพื่อให้การจัดการศึกษา บรรลุตามวิสัยทัศน์และพันธกิจข้างต้น จึงได้กำหนดเป้าประสงค์ ดังนี้
1. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการศึกษา ด้วยระบบคุณภาพ
2. โรงเรียนมีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความสามารถใช้สื่อนวัตกรรม และใช้การวิจัยมาพัฒนา การเรียนการสอน
4. นักเรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก คือ เป็นเลิศวิชาการ สื่อสารได้อย่างน้อย ๒ ภาษา ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก

ค่านิยม : AKAT MODEL

A =  Attempt  ความตระหนัก

K =  Knowledge การเรียนรู้

A =  Achievement ผลความสำเร็จ

T =  Technology เทคโนโลยี

AKAT Model คือ รูปแบบการบริหารจัดการศึกษา ของโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นมาตรฐานสากล

วัฒนธรรมองค์กร  เป็นองค์กรที่มีความสามัคคี มีเป้าหมายในการทำงานร่วมกันที่ชัดเจน มุ่งสู่ความเป็นมาตรฐานสากล

สมรรถนะหลักของโรงเรียน :  การเรียนรู้เชิดชูวิถีชุมชน
1. ระบบบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ (Quality Management System)
2. ระบบการเรียนรู้ (Learning System)
3. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (Student Care System)

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart