วิสัยทัศน์โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา

โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา  มีการบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ  สืบสานวัฒนธรรมไทโย้ย  สู่มาตรฐานสากล ภายในปีการศึกษา 2565

พันธกิจ

1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาตามมาตรฐานสากล
2. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการเรียนการสอนให้มีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล
3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นผู้นำ มีความรู้ ความสามารถและใช้การวิจัย สื่อ นวัตกรรมในการพัฒนาผู้เรียน
4. พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพระดับมาตรฐานสากล คือ เป็นเลิศวิชาการ สื่อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลกและสืบสานวัฒนธรรมไทโย้ย
5. พัฒนาผู้เรียนและบุคลากรให้ดำรงตนโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เพื่อพัฒนาการศึกษาสู่ Thailand 4.0

เป้าประสงค์ (Goals)

เพื่อให้การจัดการศึกษา บรรลุตามวิสัยทัศน์และพันธกิจข้างต้น จึงได้กำหนดเป้าประสงค์ ดังนี้
1. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการศึกษา ตามมาตรฐานสากล
2. โรงเรียนมีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความสามารถใช้สื่อนวัตกรรม และใช้การวิจัยมาพัฒนาการเรียน การสอน
4. ผู้เรียนมีศักยภาพระดับมาตรฐานสากล คือ เป็นเลิศวิชาการ สื่อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลกและสืบสานวัฒนธรรมไทโย้ย
5. โรงเรียนมีการพัฒนาผู้เรียนและบุคลากรให้ดำรงตนโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
6. โรงเรียนมีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Diqital Technology) เพื่อพัฒนาการศึกษาสู่ Thailand 4.0

กลยุทธ์

1. พัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
2. พัฒนาระบบบริหารการจัดการด้วยระบบคุณภาพ
3. พัฒนาคุณภาพชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. พัฒนาระบบเทคโนโลยี

อัตลักษณ์

ใฝ่รู้วิชาการ  สำนึกรักบ้านเกิด

เอกลักษณ์

โรงเรียนสร้างสุข  ชุมชนสร้างสรรค์

นโยบายของโรงเรียน

1. น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาขับเคลื่อนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา
2. พัฒนาโครงสร้างระบบการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
3. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ
4. ส่งเสริมให้โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์และ ค่านิยมพื้นฐานหลัก 12 ประการ
5. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สูงขึ้น
6. พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล
7. พัฒนาสภาพแวดล้อมอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และ บริการชุมชน
8. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
9. เร่งรัดป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาภายใต้ยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
10. ส่งเสริมดนตรี กีฬา นันทนาการและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

ค่านิยม : AKAT MODEL

A =  Attempt  ความตระหนัก

K =  Knowledge การเรียนรู้

A =  Achievement ผลความสำเร็จ

T =  Technology เทคโนโลยี

AKAT Model คือ รูปแบบการบริหารจัดการศึกษา ของโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นมาตรฐานสากล

วัฒนธรรมองค์กร  เป็นองค์กรที่มีความสามัคคี มีเป้าหมายในการทำงานร่วมกันที่ชัดเจน มุ่งสู่ความเป็นมาตรฐานสากล

สมรรถนะหลักของโรงเรียน :  การเรียนรู้เชิดชูวิถีชุมชน
1. ระบบบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ (Quality Management System)
2. ระบบการเรียนรู้ (Learning System)
3. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (Student Care System)

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart