หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม มีจิตสำนึกสาธารณะในความเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สืบสานภูมิปัญญา และวัฒนธรรมไทยเพื่อไปสู่มาตรฐานสากล

พัฒนาการจัดการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนในด้านวิชาการ คุรธรรมจริยธรรมทุกมิติรอบด้านโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญสอดคล้องคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อไปสู่มาตรฐานสากลอย่างเต็มประสิทธิภาพและประสิทธิผล

1. ผู้เรียนมีศักยภาพทั้งด้านวิชาการควบคู่คุณธรรมจริยธรรมสอดคล้องคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 2. ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถเพื่อไปสู่มาตรฐานสากล 3. ผู้เรียนมีความเป็นพลเมืองดีมีจิตสาธารณะและสามารถอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุข 4. ผู้เรียนเกิดความรัก ภาคภูมิใจ และหวงแหนชุมชนของตนเอง 5. นักเรียนมีความรู้ความสามารถนำความรู้ด้านภูมิปัญญาและวัฒนธรรมมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

Department of Social Sciences (Sociology, religious, and culture)

To provide a place of excellence where students can achieve full potential in their academic, creative, personal, physical and moral development to become leaders in a global communities.

To develop students to be good citizens of Thailand, follow the constitutional law, strengthen their critical thinking skills, and excel academically and morally.

1. To develop students academically and morally. 2. To develop students to a world class standard. 3. To develop students to be good citizens of Thailand. 4. To develop students to be patriotic.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart