เกียรติประวัติของโรงเรียน

  1. โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษาได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 1 โรงเรียนขนาดใหญ่ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการประกวด Best Practice “บริษัทสร้างการดี” โรงเรียนเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) วันที่ 5 สิงหาคม 2562
  2. โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ.2562
  3. วันที่ 7-9 ตุลาคม 2562 โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษาได้นำนักเรียนห้องเรียนพิเศษ MEP (Mini English Program) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ไปศึกษาดูงานตามโครงการทัศนศึกษาต่างประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์
  4. นายเอกชัย บุตรแสนคม มีความตั้งใจในการพัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นภาษา โดยมีการเปิดสอนห้องเรียนพิเศษ ICE (Intensive Chinese English) ในปีการศึกษา 2562 ซึ่งโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษาได้มีนักเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมโครงการค่ายนานาชาติ ณ กรุงปักกิ่งประเทศจีน จำนวน 8 คน โดยมีประเทศที่เข้าร่วมจำนวน 22 ประเทศ จุดประสงค์หลักคือเพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมจีน ฝึกภาษาและมิตรภาพจากเพื่อนๆทั่วโลก

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart