ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ Mini English Program (Mep)

โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ Mini  English  Program (MEP) ปีการศึกษา ๒๕๖๔  >> ดาวโหลดเอกสาร

ห้องเรียน MEP มุ่งพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศและก้าวสู่ความเป็นสากลอย่างเต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล นักเรียนในโครงการได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านความรู้ ทักษะความสามารถการสื่อสารภาษาอังกฤษระดับสากล มีความเชื่อมั่นในตนเอง สามารถพัฒนาตนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้สามารถคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาได้และมีจิตสำนึกต่อตนเอง ชุมชนและสังคมโลก

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart