การบริหารงานกลุ่มงานบริหารงบประมาณ

ขอบข่ายภาระงานกลุ่มงานบริหารงบประมาณ

  1. เป็นที่ปรึกษาของผู้อำนวยการโรงเรียนในงานแผนงานและงบประมาณ
  2. งานการเงินการบัญชี
  3. งานพัสดุและสินทรัพย์
  4. งานแผนงาน
  5. งานควบคุมภายใน
  6. งานกองทุนแสงเทียน
  7. งานระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
  8. งานประกันชีวิตและอุบัติเหตุนักเรียน
  9. งานสารบรรณฝ่าย
  10. ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart