โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา

โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา เดิมสังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา เป็นโรงเรียนสหศึกษา ประกาศแต่งตั้ง เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม  2514  เริ่มเปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม  2514  ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลอากาศอำนวย  อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร ปัจจุบันสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่ในการจัดการศึกษาให้กับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ตำบลอากาศ ตำบลโพนแพง ตำบลวาใหญ่ ตำบลบะหว้า และหมู่บ้านใกล้เคียง โดยจัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่  1-6 โรงเรียนอากาศอํานวยศึกษา ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดสกลนครระยะทางจากจังหวัดสกลนคร ถึง อําเภออากาศอํานวย 61.8 กิโลเมตร

สถานที่ตั้ง อยู่ทางทิศใต้ของหมู่บ้านอากาศ ตั้งอยู่ในเขตเทศบาล อําเภออากาศอํานวย จังหวัดสกลนคร มีเนื้อที่ 63 ไร่ 90 ตารางวา ได้มาจาก

  1. ที่สาธารณะ(สนามม้า) 22 ไร่ นายแลน ขันคํา บริจาคเพิ่ม 2 งาน
  2. ที่ธรณีสงฆ์ จํานวน 10 ไร่ 2งาน40 ตารางวา
  3. นายโงน ใครบุตร บริจาค 10 ไร่
  4. นายเตียง ริยะบุตร บริจาค10ไร่
  5. จัดซื้อจากเงินบริจาคของผู้ปกครอง 10 ไร่ 50 ตารางวา

เปิดทำการสอน เมื่อปี ๒๕๑๔

ปี 2514  อาศัยอาคารเรียนและครูสอนที่โรงเรียนประถมศึกษา (โรงเรียนบ้านอากาศใน ปัจจุบัน) นายเบ็ง  ไชยรัตน์ รักษาการครูใหญ่ มีนักเรียน 42 คน

ปี 2515  ย้ายมาทำการในสถานที่โรงเรียนปัจจุบัน มีนักเรียน 152  คน 4  ห้องเรียน ครู 5 คน นักการภารโรง 1 คน นายชัชวาลย์ คำไชยราษฎร์ ครูใหญ่ ได้งบสร้างอาคารเรียนแบบ 216

ปี 2516  ครู 10  คน นักเรียน  288 คน

ปี 2517  ครู 17  คน นักเรียน  441 คน นายปิยะ  สีหาคม ครูใหญ่ นักการ 2 คน

ปี 2518  ครู 18  คน นักเรียน  520 คน  นักการ 4 คน

ปี 2519  ครู 18  คน นักเรียน  540 คน

ปี 2520  ครู 23  คน นักเรียน  569 คน นักการ 5 คน

ปี 2521  ครู 35  คน นักเรียน  737 คน นายปิยะ  สีหาคม อาจารย์ใหญ่ นักการ 6 คน

ปี 2522  ครู 39  คน นักเรียน  590 คน นักการ 6 คน

ปี 2523  ครู 39 คน นักเรียน  679 คน นักการ 6 คน

ปี 2524  ครู 36  คน นักเรียน  605 คน นักการ 6 คน ห้องน้ำ 3 ที่ 1 หลัง

ปี 2525  ครู 35  คน นักเรียน  725 คน

ปี 2526  ครู 49 คน นักเรียน  845 คน นักการ 6 คน บ่อปลา 1 บ่อ ที่ปัสสาวะชาย  1  หลัง

ปี 2527  ครู 56  คน นักเรียน  1,082 คน

ปี 2528  ครู 59  คน นักเรียน  1,153 คน  นายณรงค์ศักดิ์  คิดโสดา ผู้อำนวยการโรงเรียน

ปี 2529  ครู 59  คน นักเรียน  1,059 คน  นายบวร  สุวรรณธาดา  ผู้อำนวยการโรงเรียน

ปี 2530  ครู 58  คน นักเรียน  978  คน

ปี 2531  ครู 55  คน นักเรียน  965 คน

ปี 2532  ครู 39  คน นักเรียน  913  คน นักการ 6 คน ยาม 2 คน

ปี 2533  ครู 49  คน นักเรียน  908 คน

ปี 2534  ครู 53  คน นักเรียน  923 คน  นายเจน  บุญยารมณ์  ผู้อำนวยการ

ปี 2535  ครู 51  คน นักเรียน  1,008 คน   นายสุวัชรชัย  ไชยเชษฐ์  ผู้อำนวยการ

ปี 2536  ครู 56  คน นักเรียน  10 คน

ปี 2537  ครู 57  คน นักเรียน  1,294 คน

ปี 2537  ครู 57  คน นักเรียน  1,558 คน

ปี 2539  ครู 57  คน นักเรียน  1,830 คน

ปี 2540 ครู 53 คน นักเรียน 1,686 คน

ปี 2541  ครู 57  คน นักเรียน  1,558 คน  นายอดิศักดิ์  สุคำพุธ  ผู้อำนวยการ

ปี 2542  ครู 57  คน นักเรียน  1,558 คน

ปี 2543  ครู 54  คน นักเรียน  1,600 คน นายอดิศักดิ์  สุคำพุธ  ผู้อำนวยการ ระดับ 9

ปี 2544  ครู 54  คน นักเรียน  1,593 คน นายปริญญา อินทรวิศิษฎ์  ผู้อำนวยการ

ปี 2545  ครู 54  คน นักเรียน  1,501 คน นายประยงค์  บุญมา

ปี 2546  ครู 57  คน นักเรียน  1,505 คน

ปี 2547  ครู 57  คน นักเรียน  1,538 คน

ปี 2548  ครู 58  คน นักเรียน  1,625 คน

ปี 2549  ครู 58  คน นักเรียน  1,668 คน

ปี 2550  ครู 59  คน พนักงานราชการ 4 คน อัตราจ้าง  3 คน  นักเรียน  1,707 คน

ปี 2551  ครู 70  คน พนักงานราชการ 4 คน อัตราจ้าง  11 คน  นักเรียน  1,905 คน

ปี 2552  ครู 70  คน พนักงานราชการ 4 คน อัตราจ้าง  11 คน  นักเรียน  1,988 คน

ปี 2553  ครู 71  คน พนักงานราชการ 4 คน อัตราจ้าง  11 คน  นักเรียน  1,997 คน

ปี 2554  ครู  86  คน พนักงานราชการ 4 คน อัตราจ้าง  11 คน  ลูกจ้าง 11 คน นักเรียน  1,707 คน นายยงค์ยุทธ  เขื่อนขันธ์ ผู้อำนวยการ

ปี 2555  ครู 86 คน พนักงานราชการ 4 คนอัตราจ้าง 11 คน ลูกจ้าง 11 คนนักเรียน 1,860 คน

ปี 2556  ครู 95 คน พนักงานราชการ 5 คนอัตราจ้าง 4 คน ลูกจ้าง 11 คน นักเรียน 1,991 คน

ปี 2557 ครู 88 คน พนักงานราชการ 4 คนอัตราจ้าง 1 คน ลูกจ้าง 11 คน นักเรียน  2,082 คน

ปี 2558  ครู 95  คน พนักงานราชการ 5 คนอัตราจ้าง 4 คน ลูกจ้าง 11 คน นักเรียน 1,991 คน

ปี 2559  ครู 95  คน พนักงานราชการ 5 คนอัตราจ้าง 4 คน ลูกจ้าง 11 คน นักเรียน 1,991 คน

ปี 2560  ครู 95  คน พนักงานราชการ 5 คน อัตราจ้าง 4 คน  ลูกจ้าง 11 คน นักเรียน  1,991 คน  นายเกษา โคตรชมพู ผู้อำนวยการ

ปี 2561  ครู 99 คน  พนักงานราชการ 4 คน อัตราจ้าง 13 คน ลูกจ้าง 14 คน นักเรียน 1,886 คน นายเอกชัย  บุตรแสนคม ผู้อำนวยการ

ปี 2562  ครู 99 คน  พนักงานราชการ 4 คน อัตราจ้าง 13 คน ลูกจ้าง 14 คน นักเรียน 1,886 คน  นายเอกชัย  บุตรแสนคม ผู้อำนวยการ

ปี 2563  ครู 99 คน   อัตราจ้าง 13 คน ลูกจ้าง 14 คน นักเรียน 1,909 คน  นายเอกชัย  บุตรแสนคม ผู้อำนวยการ

ปี 2564  ครู 102 คน   อัตราจ้าง 17 คน ลูกจ้าง 17 คน นักเรียน 1,999 คน  นายจำรัส  พิมพา ผู้อำนวยการ

ปี 2565  ครู 102 คน   อัตราจ้าง 14 คน ลูกจ้าง 15 คน นักเรียน 2,101 คน  นายไพรัตน์ แดนขนบ ผู้อำนวยการ

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart