การบริหารงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป

ขอบข่ายภาระงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป

 1. เป็นที่ปรึกษาของผู้อำนวยการโรงเรียนในงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป
 2. การวางแผนการบริหารการศึกษา
 3. การจัดระบบบริหารและพัฒนาองค์กร
 4. การดำเนินงานธุรการ
 5. งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา
 6. งานอนามัยโรงเรียน
 7. งานโภชนาการโรงเรียน
 8. งานกิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน
 9. งานธนาคารโรงเรียน
 10. งานประชาสัมพันธ์การศึกษา
 11. งานโรงเรียนกับชุมชน
 12. งานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว
 13. งานกำกับดูแลงานอาคารสถานที่และภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อม
 14. งานสมาคมผู้ปกครอง ครู และศิษย์เก่าโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา
 15. งานส่งเสริมและประสานงานการจัดการศึกษา และงานประสานงานกับศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 23
 16. งานเลขานุการกลุ่มบริหารงานทั่วไป
 17. งานบริการพาหนะ
 18. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart