การบริหารงานกลุ่มบริหารงานบุคคล

ขอบข่ายภาระงานกลุ่มบริหารงานบุคคล

 1. การวางแผนอัตรากำลัง
 2. การจัดสรรอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 3. การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
 4. การเปลี่ยนตำแหน่งให้สูงขึ้นการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 5. การเลื่อนขั้นเงินเดือน
 6. การลาทุกประเภท
 7. การประเมินผลการปฏิบัติงาน
 8. การดำเนินงานทางวินัยและการลงโทษข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 9. การสั่งพักราชการและสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
 10. การรายงานผลการดำเนินการทางวินัยและการลงโทษ
 11. การอุทธรณ์และการร้องทุกข์
 12. การออกจากราชการ
 13. การจัดระบบและการจัดทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 14. การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
 15. การส่งเสริมประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 16. การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ
 17. การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ
 18. การส่งเสริมวินัยคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 19. การสนับสนุนส่งเสริมการขอรับใบอนุญาตและการขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
 20. การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 21. ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart