โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา

 

 

ชื่อโรงเรียน อากาศอำนวยศึกษา Akatumnuaysuksa
อักษรย่อ อ.น.ศ. : อ คือ ความองอาจ น คือ ความมีน้ําใจ ศ คือ ความใส่ใจศิษย์
วันสถาปนาโรงเรียน 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2514
ปรัชญาโรงเรียน อตฺตา  หเว  ชิตํ  เสยฺโย  :  ชนะตนนั่นแหละดี
อัตลักษณ์ สุนทรียภาพดี วิชาการเด่น
เอกลักษณ์ ยิ้มง่าย ไหว้สวย
พระพุทธรูปประจำโรงเรียน พระพุทธสุวรรณามหามุณี
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน รูปหงส์ยืนบนเมฆ หมายถึง ความยิ่งใหญ่ขององค์กร     วงกลมสีเขียวพื้นขาว  หมายถึง ความเข้มแข็งและเป็นเอกภาพขององค์กร
ศูนย์รวมใจชาวอากาศอำนวยศึกษา พระธาตุเมืองอากาศ วัดทุ่ง อากาศอำนวย
ต้นไม้ประจำโรงเรียน ต้นกระบก
สีประจำโรงเรียน สีขาว เขียว : สีขาว หมายถึง คุณธรรม จริยธรรม สีเขียว หมายถึง ความชุ่มชื้น ร่มเย็นและความก้าวหน้า
เพลงประจำโรงเรียน มาร์ชอากาศอำนวยศึกษา
วันสำคัญของโรงเรียน วันที่ 26 เดือน พฤษภาคม ของทุกปี
คติพจน์ของโรงเรียน ความรู้คู่คุณธรรม

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart